26. nujna seja - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Zasedanja:

Vsebina

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
ODBOR ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
26. nujna seja
(31. januar 2014)
Sejo je vodil Jerko Čehovin, predsednik odbora.
Seja se je pričela ob 8.36.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani predstavnik državnega sveta. Tehnika pravi, da je vse v redu. Lahko nadaljujemo oziroma… 26. nujno sejo odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Vse vas še enkrat lepo pozdravljam.
Obveščam vas, da kot nadomestni članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo gospod Štefan Tiselj namesto gospe Alenke Jeraj, gospod Mirko Brulc namesto mag. Majde Potrata, gospod Branko Ficko namesto gospoda Jožefa Kavtičnika, dr. Jožef Kunič namesto gospe Janje Klasinc in pa gospa Marjana Kotnik Poropat namesto poslanca Ivana Hršaka.
Ker k dnevnemu redu ni bilo predloga za razširitev oziroma zamik točke, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem (64/1, 3. člen).
Prehajam na 1. TOČKO DNEVNEGA – TO JE PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU – 1H), ki ga je državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada in je objavljen na spletni strani državnega zbora v poročevalcu, z dne 5.12.2013. Drugič, kot gradivo objavljeno na spletni strani državnega zbora, imamo na voljo še mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 28.1.2014 in mnenje komisije državnega sveta za državno ureditev z dne 27.1.2014.
K tej točki smo povabili Vlado, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zakonodajno-pravno službo in pa predstavnike Državnega sveta.
Do tega trenutka so amandma vložile koalicijske poslanske skupine. Predlagatelj zakona je predlagal obravnavo predloga zakona po nujnem postopku, kolegij predsednika državnega zbora in na 74. seji 6.12.2013 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Na podlagi zahteve poslank in poslancev, s prvo podpisanim Jožetom Tankom, za ponovno odločanje o odločitvi kolegija, je državni zbor 27.1.2014 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.
Tako, pričenjam drugo obravnavo predloga zakona v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Odboru predlagam, da po končani razpravi o posameznih členih in glasovanju o amandmajih, v skladu s tretjo alinejo 128. člena poslovnika državnega zbora, glasuje o vseh členih skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? Vidim, da ne.
Želi predstavnica predlagatelja zakona podati dopolnilno obrazložitev? Mag. Romana Zatler, državna sekretarka, imate besedo.
Renata Zatler
Hvala, gospod predsedujoči. Romana je sicer moja sestra dvojčica tako, da zanimivo…

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Ja, pardon, se opravičujem.
Renata Zatler
… velikokrat slišim Romana namesto Renata ampak čisto ne-vmesno. Hvala. Spoštovane poslanke, poslanci.
Bi rada samo par besed. Vlada predlaga spremembo zakona v državni upravi in sicer ustanovitev posebne vladne službe, kot organ upravljanja za izvajanje kohezijske politike. Tako predlaga spremembo 13. člena veljavnega zakona, ki ureja delo na področju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po novem, v delovno področje evropske kohezijske politike, po predlagani spremembi, ne bo več del delovnega področja tega ministrstva, naloge na delovnem področju evropske kohezijske politike pa bo opravljala vladna služba, ki bo ustanovljena po uveljavitvi sprememb zakona o državni upravi.
Določene so tudi prehodne določbe, k v zvezi s predlagano spremembo delovnega področja, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, urejal rok za ustanovitev vladne službe. Vlada vsekakor podpira tudi vloženi amandma na drugi odstavek 4. člena v prihodnjih določbah, ki je potreben zaradi uskladitve z upravno službo državnega zbora.
Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala vam.
Predno vprašam, če še kdo želi, imamo še eno pooblastilo. Gospa Iva Dimic nadomešča gospoda poslanca Jožefa Horvata. Ali želi morda še kakšen predstavnik predlagatelja? Morda predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo? Ne želi. Že besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe? Gospa Katarina Kralj, izvolite.
Katarina Kralj
Hvala za besedo, gospod predsednik.
Mi smo imeli eno pripombo oziroma dve k 4. členu predloga zakona. Samo na kratko glede prvega dela pripombe, v kateri smo opozorili, da se je vprašanje financiranja proračunskih uporabnikov, v primeru sprememb delovnih področij in dosedanjih novelah zakona o Vladi oziroma zakona o državi, urejal na tehnično nekoliko drugačen način. Smo v fazi usklajevanja dobili ustrezno pojasnila od resornega ministrstva, da je ta dosedanji način, dosedanja tehnika v praksi, zlasti Ministrstva za finance, povzročila precejšnje težave pri izvedbi, zato je zdaj pač ta predlog glede samega financiranja v tem vmesnem obdobju zaradi spremembe pristojnosti stvarno in nekoliko drugačen.
Zdaj glede drugega dela pripombe pa tako, kot je že gospa državna sekretarka ugotovila, pa menimo, da je naša pripomba ustrezno upoštevana v amandmaju poslanskih skupin k 4. členu. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa.
Želi besedo predstavnik Državnega sveta, komisije za državno ureditev? Gospod Jernej Verbič.
Jernej Verbič
Hvala lepa, gospod predsednik.
Torej, Komisija za državno ureditev v Državnem svetu je na svoji seji 22. januarja obravnavala predlog zakona in ga seveda po nujnem postopku in ga seveda tudi podprla. Jaz ne bi ponavljal vse tisto, kar je gospa državna sekretarka že povedala.
A nekaj poudarkov iz razprave na Komisiji za državno ureditev pa vendarle velja povedati. Naša komisija opozarja, da sama sprememba organiziranosti ne bo pomenila tudi večje učinkovitosti pri črpanju denarja iz evropskih kohezijskih skladov. Vse to poslušam lahko vsak dan na radiju ali na televiziji. Z ustanovitvijo nove vladne službe, ki bo odgovorna za urejanje tega področja, mora priti tudi do spremembe v načinu dela odgovornih, zato ker je bilo opozorjeno, da nekateri postopki potekajo počasi in bi naj zdaj po novem potekali hitreje in transparentno ter brez vmesnih spreminjanj pogojev, kar je najpomembnejše.
Služba, ki bo odgovorna za izvajanje politike na področju kohezijskih sredstev, mora zato imeti močno koordinacijsko pristojnost, saj bo morala bolj uspešno, kot doslej, koordinirati tudi posamezna ministrstva. Odlično delovanje vladne službe, odgovorne za črpanje kohezijskih evropskih sredstev, mora zato postati ena od že toliko povedanih prioritet vladne politike. Državni svetniki v tej komisiji smo tudi opozorili, da mora biti vodenje službe zaupano ljudem, ki področje strokovno dobro poznajo in obvladajo, saj si na področju črpanja evropskih kohezijskih sredstev ne moremo privoščiti nobenega zastoja v delovanju.
No, na komisiji smo opozorili tudi na še vedno aktualni problem glede porabe denarja za projekt oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki naj bi bila sofinancirana iz kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2007-2013 in sta pripravljena na izvedbo. Vendar vlogi za odobritev sredstev še vedno čakata na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre seveda za projekta v višini cirka 250 milijonov evrov, ki bi pomenil velik zagon slovenskega gospodarstva in s tem bi se tudi zagotovilo delo mnogim ljudem in pa seveda tudi podjetjem. V skladu z vsem tem povedanim, je bilo tudi s strani združenja občin Slovenije, poslano že dvakrat pismo na Vlado gospe premierki in pa seveda sklicana je bila tudi seja komisije za regionalni razvoj in lokalno samoupravo pri državnem svetu in interesne skupine lokalnih interesov, ko smo razpravljali o tej zadevi.
Zato državni svetniki predlog zakona podpiramo v upanju, da se bo situacija na področju črpanja izboljšala. Da ne bomo slišali tiste majhne procente in da bomo v programskem obdobju 2014-2020, ta evropska sredstva, ki so seveda tudi sredstva slovenski davkoplačevalcev, uporabljali uspešneje kot v programskem obdobju, to se pravkar zaključuje. V trenutni finančni situaciji v državi, se je treba za črpanje denarja potruditi tudi zato, ker gre za finančna sredstva, ki bodo omogočila, kot sem že prej povedal, dolgoročno rast in ustvarjanje novih delovnih mest, izvajanju velikih infrastrukturnih projektov s področja okolja, prometa in pa trajnostne rabe energije.
Torej, še enkrat. Komisija predlog zakona podpira. Hvala lepa.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Gospod Verbič, hvala lepa.
Zakon je kratek, ima 5 členov, zato prehajamo na razpravo o posameznih členih, pa razpravo o vloženih amandmajih. Predno bom predal besedo našim članom, naj tudi povem, da sem sam poslal predsednici Vlade pismo, v katerem sem opozoril na to problematiko črpanja evropskih sredstev, ki je sicer tudi dobro znana, ampak predvsem v tem, da je treba narediti vse, da se tisti projekti, ki so, če tako rečem, ready to go, spravijo naprej in da se po potrebi prekliče tudi že sklenjene odločbe tistim, ki so te odločbe dobili, pa nimajo pripravljene vse dokumentacije, da bi lahko pričeli z delom, kajti to zavira tudi dejansko hitrejše črpanje sredstev.
Zdaj pa, ker imamo, kot sem rekel, torej bomo šli po členih. In sicer dajem najprej v razpravo 1. člen oziroma lahko se kar dogovorimo od 1. do 3. člena, na katere ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? Prijavila se je že gospa Sonja Ramšak. Gospa Sonja ima besedo.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala lepa.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Naslednji pa kar podpredsednik Tomaž Lisec.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovani predstavniki Vlade, državni svetnik, kolegice in kolegi.
V poslanski skupini Slovenska demokratska stranka ocenjujemo, da se Vlada Alenke Bratušek neodgovorno obnaša do slovenskega gospodarstva in pa seveda posledično tudi do črpanja kohezijskih sredstev, pa ne govorim zdaj za perspektivo 2014-2020. Namreč s to reorganizacijo, ki jo predvidevate, praktično Vlada in pa seveda koalicija, močno zamujate. Sicer v gradivu pišete, da gre za to, da je potrebno zakon sprejeti po nujnem postopku in da je izjemno pomembno, da se oblikuje nova vladna služba pravočasno. Pravočasno bi bilo takrat, ko smo sprejemali proračun Republike Slovenije oziroma vsaj do konca leta 2013. Zakaj to govorim? Zamujamo z imenovanjem ministra za gospodarstvo. Zamujamo z marsikatero drugo zadevo in projekti, ki so že pripravljeni in ki bi lahko tudi počrpali nekatera kohezijska sredstva iz perspektive do zaključka 2013, dejansko stojijo.
In tako, kot je državni svetnik opozoril, čakajo se odločbe, nihče ne podpiše. Kolikor jaz vem, na Ministrstvu za gospodarstvo je državni sekretar tisti, ki ima pooblastila, v kolikor ni ministra oziroma imamo imenovanega ministra s strani Vlade, to je minister za finance. Nikoli s samo reorganizacijo nekega organa javne uprave ne bomo dosegli tistega kar želimo, ampak bomo dosegli samo takrat, kadar bomo v, če že spreminjamo organizacijsko strukturo, zagotovili strokoven in pa seveda kader, ki bo sposoben opravljati svoje naloge.
Če pogledamo naprej. V gradivu pravite, da ne bo finančnih posledic. Jaz pravim, da finančne posledice so že nastale s tem, ko zakon sprejemamo v bistvu prepozno. Finančne posledice bodo nastajale tudi s samo selitvijo. Vedno selitev s sabo potegne tudi stroške. In govoriti o tem je seveda nemogoče. Zakaj nismo uspešni pri črpanju kohezijskih sredstev in tudi drugih skladov evropskih sredstev, bi pa rekla tako. Zelo zanimivo je, da nekatere občine so pri tem tudi najbolj lahko izpostavim tudi svojo občino, mestno občino Celje, so izredno uspešna zato, ker imajo strokoven in sposoben kader. Kaj se pa mi gremo? Ta vladna koalicija je v bistvu v lanskem letu zamenjala eno od najbolj uspešnih na tem področju, to je Alenko Kribič Rojs in v bistvu s tem zavrla tudi črpanje samih kohezijskih sredstev.
Z imenovanjem ministra za gospodarstvo oziroma neimenovanjem in pa prenosom zdaj še teh nalog, se seveda postavlja tudi v naši poslanski skupini vprašanje, ali še sploh potrebujemo Ministrstvo za gospodarstvo. Zakaj ga ne priključimo kar ministrstvu za finance, pa bomo tako, to je odnos te vladne koalicije do gospodarstva. Mi pa se vsi skupaj zavedamo, da je Slovenija v tako težki situaciji, da je potrebno prvenstveno dvigniti gospodarstvo in zagotoviti pogoje, da bomo začeli ustvarjati dodano vrednost in seveda potem bomo lahko tudi govorili, da bo država lahko uspešno delovala.
Tako, da v naši poslanski skupini in tudi jaz osebno tega zakona sicer ne podpiram. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Ja, hvala.
Besedo ima gospod podpredsednik Tomaž Lisec.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Ja, hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, predstavnikom Vlade, kolegi, kolegice.
Sicer kratko besedilo zakona ampak se mi zdi zelo pomembno. Ob tem pa pri prvem členu, predsednik dovolite, par opomb oziroma komentarjev glede celotnega predloga zakona. Vlada je sama zapisala: s sprejetjem spremembe zakona, bo omogočeno, da se v postopku priprave na izvajanje evropske kohezijske politike, ki se začne s 1. januarjem 2014, torej se je že začela, pravočasno oblikuje organizacijska enota. In potem, da je potrebno zaradi specifičnosti nalog ustanoviti posebno vladno službo.
Spoštovane kolege iz koalicije bi, bom rekel opozoril, eno leto že vladate in po enem letu ste se odločili, bom rekel verjetno čez noč, da je potrebna pa pri črpanju evropskih sredstev, tako pri zaključku evropske kohezijske politike 2007-2013, kot tudi pri novi 2014-2020, pa na enkrat vse spremeniti. Malo pozni ste oziroma že zelo zamujate. Posebej pa je problem, da nam noben zakon ne bo pomagal. Mi lahko napišemo najboljši zakon, če ga ne bomo, ta zakon, ki ga tukaj delamo v teoriji, tudi izvajali v praksi. In kot je rekla že prej kolegica Sonja, dokler se bodo v tej Vladi dogajale takšne zadeve, ko se bo tisto »blond« iz ministrstva nagnalo z enim elektronskim sporočilom, nam noben zakon ne bo pomagal in nobena koalicijska pogodba in nobena prioriteta, ki je očitno črpanje evropskih sredstev in tako naprej. Samo spomnite se zadnje spremembe istega zakona o državni upravi, tako imenovani »Leks Pavlič«, ko smo čez noč nekaj spreminjali, se lahko tudi vprašamo ali je bila ta sprememba dobra ali ne, ko smo nekoga brez ustrezne izobrazbe zaradi določenih nalog izpustili tam, kjer ste ga.
Skratka nobena sprememba zakona nam ne bo prinesla nekih sprememb, če koalicija nima nekega kompasa kaj sploh želi. Posebej to, kar zapišete tako v 1. členu predloga zakona, kot tudi v 4., da naloga na področju evropske kohezijske politike najkasneje do 1. marca prevzame vladna služba in potem v 4. členu napišete pa: ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore, prevzame vladna služba prav tako najkasneje do 1. marca. Skratka, predno boste vedeli kaj bodo sploh naloge tega področja oziroma tega direktorata oziroma te službe, boste že javne uslužbence premestili, opremo, dokumentacijo, skratka ljudje bodo nekam prišli, kjer ne bodo imeli pojma kaj sploh morajo narediti.
Skratka, že zdaj ste se pol leta ukvarjali očitno glede na ugotovitve Računskega sodišča kaj bi za črpanje evropskega sredstva in glede na polžje delovanje te Vlade tudi pri črpanju evropskih sredstev, verjamem, da se bo ta služba eno leto ukvarjala sama s sabo, pripravljala projekte, verjetno zavrla tudi kakšen dober predlog in pa vse ostalo. Skratka, kaj hočem povedati. Sploh ni važno kakšen zakon sprejmemo, pa kljub temu, da zamujamo, važni so ljudje. In očitno ljudje, ki bodo na tej službi, niti sami ne vedo kaj bodo delali oziroma niti kaj bodo. Kajti, kot sem rekel, naloge prevzamejo komajda 1. marca. Kaj bo, kako bo, o tem se bomo spet spraševali kako smo po domače povedano »zabluzili« pri črpanju evropskih sredstev, kar nas tudi v zadnjem tednu, nas je kar dokaj močno tudi opozorila Evropska unija.
Skratka, nadaljuje se neka politika te Vlade, ki vsak dan postavlja nove prioritete, pri tem pa pozablja, da nam niti najboljše teorije oziroma zakonsko besedilo ne bo prineslo čisto nič dobrega, kajti prakso izvajajo ljudje in mislim, da nova služba zaradi črpanja evropskih sredstev ne bo to črpanje evropskih sredstev naredila niti za milimeter boljše. Skratka kakor bomo zastavili, tako bomo delali in glede na predlog zakona in glede na to kakšne so aktivnosti te Vlade, tako s človeškimi viri, kot tudi s samo vsebino, pa so obeti temu zakonu in izvajanju v praksi zelo slabi.
Zato sam predloga zakona ne bom podprl.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala gospod podpredsednik.
No, ravnokar sem dobil obvestilo, da lahko nadaljujemo z delom, kajti odbor za izobraževanje je svojo sejo zaključil, tako, da nismo tretji odbor, tako da po poslovniku ni potrebno, da bi sejo prekinili in lahko nadaljujemo in upam, da jo bomo tudi speljali do pričetka delovanja državnega zbora.
Predno bom dal besedo naprej, bi samo eno stvar, pa me ne narobe razumeti. Jaz se sicer strinjam s tem in sem tudi že povedal, da je to črpanje slabo. Strinjam se tudi v tem, da je treba to pospešiti, ne morem pa reči, da so bile tudi prejšnje vlade uspešne. Sicer ne bi se zgodilo to, da bi samo 26% kohezije imeli počrpanih do tega trenutka. Tako, da tudi prejšnje vlade so bile uspešne. Pa še eno pripombo imam. Oprostite, seveda cenim, bom rekel, vaše prizadevanje kot opozicijskih poslancev ampak, če bi želeli, da se ta postopek pospeši, potem ne bi vložili zahteve na državni zbor, da se ta zakon obravnava po rednem postopku. Tukaj ste malo v kontradikciji.
Sedaj ima pa besedo gospa mag. Katarina Hočevar.

Državljanska lista Gregorja Viranta (LGV)
Hvala za besedo. Prav lepo vse prisotne pozdravljam.
Zdaj, kakšne velike znanosti, če se omejim na vsebino tega zakona, ni ampak gre samo za to, da se del področja enega ministrstva prenaša neposredno pod pristojnost Vlade oziroma organizira kot vladna služba. Ko so moji predhodniki nekateri omenjali, da ljudje ne bodo vedeli kaj delati, se iz vsebine zakona vidi, da se pač prenaša področje in pa tudi ljudi oziroma javna uslužbence, se pa pač predvideva, da bodo v okviru samostojne vladne službe lahko delali bolj učinkovitejše in bolj uspešno, ker veste, saj važni so rezultati. Sama organizacijska oblika je v bistvu zgolj orodje, ki ga v vseh organizacijah vzamemo ali ne oziroma je organizacijska oblika način kako najbolj organizirati delovne procese. Ta Vlada meni, da je kohezijska politika prioriteta te Vlade, zato jo prenaša pod svoje delovno področje in pa predvsem z namenom, da bodo rezultati v novi finančni perspektivi 2014 – 2020 boljši, kot so bili prejšnji.
Mogoče bi spomnila na to, da del zdajšnje koalicije ni nasprotoval tisti veliki spremembi, ki smo jo delali v prejšnji koaliciji in sicer ko smo združevali ministrstvo oziroma res na novo postavljali oziroma rešetali organizacijsko obliko slovenske državne uprave. Mislim, da je to neka parlamentarna kultura, da tukaj pa res lahko vklopimo razum in si ne mečemo polena pod noge opozicija ali koalicija, glede same organizacije. Dajmo si povedati svoja mnenja in stališča, pa tudi kakšno kritiko glede vsebine. Organizacijska forma je pa zgolj orodje in to je prav, da Vlada, pustimo jo, da dela. In kar se tiče te organizacije se mi zdi, da ni potrebno izgubljati besed.
Se pa strinjam in podpišem tudi del tega kar je povedal gospod Verbič iz Državnega sveta. V Sloveniji imamo res na večih področjih problem z izvedbo in da sama vsebina zakona ni zmeraj problem. Verjamem, da bodo ti uslužbenci imeli v okviru Vlade boljše delovno okolje, da bodo v novi finančni perspektivi tudi rezultati boljši. To pač mora biti cilj, da dobimo čim večji del te evropske pogače, če je že v državnem slovenskem proračunu ta čedalje manjša, zato bom zakon podprla. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa.
Na vaše izvajanje ima repliko gospod podpredsednik, Tomaž Lisec.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala.
Dva stavka. Eno glede črpanja evropskih sredstev. Kot vemo evropska perspektiva 2007 – 2013 se zaključuje do leta 2015 in tukaj poslanci opozicije nikakor ne bomo nagajali te Vladi, da bi kak evro ostal v Bruslju ampak imate vso našo podporo, da do leta 2015 čim več iz tega bruseljskega mošnjička pridobite.
Kot sem rekel, nobena teorija nam ne bo pomagala, če bo praksa zanič. Moram reči, da kdor se je kdajkoli v življenju selil iz enega stanovanja v drugo stanovanje, kakorkoli, se noben ni ukvarjal z vsebino ampak se je ukvarjal z organizacijo. In pol leta ste potrebovali, da ste se spomnili, da je potrebna neka nova oblika. Sedaj se bodo selili in čisto človeško je, da ljudje se bodo sedaj par mesecev pogovarjali o tem kje bodo, kaj bodo in kako bodo delali. Potem pa bodo prišli komaj na vsebino. Namesto, da bi v tem vmesnem času že začeli z naslednjo evropsko perspektivo, da bi določili neke smernice in glavne prioritete kaj bodo do leta 2020 sploh počrpali, se bodo ljudje ukvarjali sami s seboj. To je pa čisto človeško dejstvo, ki mislim, da ga niti državni uradniki ne bodo spreobrnili. Kvečjemu nasprotno, še slabše bo. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa.
Naslednji ima besedo gospod Matjaž Zanoškar.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala spoštovani predsednik. Spoštovani prisotni, lep pozdrav.
Poglejte, finančne perspektiva 2013, 2014 se končuje oziroma 2014 se končuje. V vsem tem času smo vedno ugotavljali, da nobena Vlada ni bila zadovoljna z učinkovitostjo črpanja sredstev. Nobena Vlada ni dosegala tistih ciljev, ki si jih je zadala za črpanje sredstev iz kohezije evropskih sredstev, vendar nobena Vlada tudi ni naredila kakih konkretnih korakov. Zdaj pa, ko danes, na začetku, na vstopu nove finančne perspektive 2014 – 2020 razmišljamo o tem oziroma Vlada razmišlja o tem kako bi organizirala te službe, da bi bile bolj učinkovite, tu nam bi pa zdaj opozicija nasprotovala.
Mislim, da smo vsi enotni. Vsi strmimo k temu, kar je zapisano ne nazadnje tudi v koalicijski pogodbi. Naša prioriteta je učinkovito črpanje evropskih sredstev, ker to je eden od zelo, zelo dobrih elementov, da našo državo popeljemo naprej in navzgor. Zato je organizacijska oblika Vlade, če si je tako zamislila, tista, ki jo je treba podpreti skupaj z Zakonom o spremembi državne uprave. Verjetno so si zamislili na tak način, da bodo področje črpanja evropskih sredstev obvladovali. Ni samo od tega odvisno kako bo organizacijska struktura, seveda je veliko drugih elementov, veliko drugih faktorjev, pa ne samo o tem, da bo Vlada oziroma preko te službe tudi vplivala na to, da se bodo določeni postopki poenostavili, da bo lažje prihajati oziroma hitreje prihajati do realizacije.
Na drugi strani so tudi tisti, ki se prijavljajo na te razpise. Tudi tam vemo, da so težave in zdaj imamo še nekaj časa, da počrpamo sredstva iz te prve finančne perspektive. Upam, da tudi ta reorganizacija in premestitev teh služb ne bo pomenila nekega posebnega zaviranja pri tem, ker moramo še uloviti naslednje leto in dokončati določene projekte.
Prepričan sem, da načrtovalci, predlagatelji o tem razmišljajo in vedo o tem. Bluzimo, kolega Lisec, da bluzimo. Če je kdo bluzil, potem smo do zdaj bluzili vsi skupaj, smo krivi za to, da se ni na tem področju kaj bolj učinkovito premaknilo in naredilo, da bi bili boljši in počrpali več teh sredstev.
Čeprav je zdaj že razprava o členih, jaz ne bom o členih. Generalno seveda je absolutno to za podpreti in moramo podpreti, da damo vsaj tiste osnove pogoje, da bo Vlada lahko uresničevala te cilje, ki so silno, silno pomembni, sploh pa sedaj pomembni, ko vstopamo v novo finančno perspektivo. Da se zdaj to uredi, da se zadeve postavijo na svoje mesto, da bo potem teklo tako, kot si želimo. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa.
Replika gospa Sonja Ramšak.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala za besedo.
Ne bom replicirala na vsebino samega zakona ampak na to kako nobena Vlada ni bila uspešna do zdaj. Moram reči, da si boste morali pogledati nekatera poročila in če lahko rečem, da je Vlada Janeza Janše od februarja 2012 do konca leta 2012 počrpala v povprečju 43 milijonov evrov mesečno, kar je v primerjavi z obdobjem 2009 – 2011 22 milijonov evrov bilo takrat. Če pa izvzamemo leto 2007, da ne bo kakih o celotni finančni perspektivi, do konca leta 2012 pa celo 28 milijonov, kar pomeni, da, spoštovane kolegice, kolegi, jaz vem, da dobre stvari Vlade Janeza Janše ne slišite radi.
Naj tukaj dodam še to, da je bilo od februarja do konca leta 2012 potrjenih 22 javnih razpisov in 44 projektov v skupni vrednosti 763 milijonov evrov, podpisanih za 522 milijonov evrov pogodb in iz državnega proračuna izplačanih 545 milijonov evrov nacionalne soudeležbe. Z evropskega proračuna je nazaj priteklo 481 milijonov evrov in precejšnji napredek pri črpanju teh sredstev se kaže tudi v samem neto proračunu, s tem položaja Slovenije, do evropskega proračuna, govorim za leto 2012, ker je ta znašal 451 milijonov evrov, črpanje pa je bilo dejansko 97%. Toliko morda tudi v to, da ne bomo govorili kar na pamet. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa.
Naslednja na listi prijavljenih je gospa Marjana Kotnik Poropat. Izvolite.
MARJANA KOTNIK POROPAT (PS DeSUS): Hvala za besedo gospod predsednik. Spoštovane in spoštovani vsi prisotni.
Povedala bi mnenje Poslanske skupine DeSUS in sicer takole. V zakonu, ki ga imamo pred seboj in ki ga danes tukaj obravnavamo, gre v bistvu za to, da se del področja enega ministrstva prenaša v okvir samostojne vladne službe. Nekateri ste že ocenili, predvsem gre za člane koalicije, da je takšna ustanovitev samostojne službe za to področje kohezijske politike zelo primerna. Gre za to, da se poskrbi za to, da se počrpa čim več evropskih sredstev.
Torej v DeSUS seveda podpiramo ustanovitev take službe in bomo ta predlagani zakon tudi podprli, tako na odboru, kot seveda tudi v Državnem zboru.
Če se lahko dotaknem še ene zadeve, ki je bila tudi danes tukaj že v razpravi, torej mnenje, da je ta datum v 4. členu, 1. marec, prepozno in tako naprej, bi dala naslednje mnenje. Tukaj piše, da gre za najkasneje, torej jaz to razumem tako, da se ta služba ustanovi takoj, da pa je ta skrajni rok 1 marec in mislim, da je to v redu zapisano.
Torej v DeSUS podpiramo tak zakon. Hvala lepa.
Hvala vam.
Gospa Iva Dimic.
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Lep pozdrav vsem, predstavnikom Vlade, vam, kolegom in kolegicam poslankam.
Slovenija bo v novem evropskem proračunskem obdobju 2014 – 2020, kot smo že slišali, imela možnost počrpati kar 3,3 milijarde evrov. Iz kohezijskega sklada, evropskega socialnega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj. To so velike številke in prevečkrat že poslušamo, da tega nismo zmožni, da to se ne da, da koliko zamujamo. Jaz ne vem, v gospodarstvu se najprej naredi plan kaj in kako, šele potem se gre neke zadeve prelagati. Predolgo poslušamo, da se ne da, ljudi se odstavlja, sposobnih, mislim, da je v Sloveniji tudi en ta problem, da kdo je sposoben in za koga je sposoben. Mislim, da imamo tukaj velik primanjkljaj, kaj bo pomagalo, če prenašamo službo za črpanje evropskih sredstev v samostojno vladno službo. V Novi Sloveniji imamo med svojim programom napisano, da se zavzemamo za nižje davke in za manjšo državo upravo. Lahko bi rekla, da s tem povečujemo dodatno državno upravo, številna delovna mesta, ki so zdaj bila zaposlena na Vladi, pa verjetno še nekaj zraven. Me zanima kakšno bo končno poročilo, ker piše vladna služba, da javnofinančni učinek, da nima javnofinančnih posledic na državni proračun. Jaz bi še rada opozorila, da smo sprejeli državni proračun v prejšnjem letu, ki ni predvidel tega stroška v Vladi. Ne vem kaj bomo zdaj. Spet bomo kaj, sprejemali rebalans proračuna. Kolegica Hočevarjeva je rekla, da bo delo bolj učinkovitejše in bolj uspešno. Jaz bi rekla, da bi bila zame to osebna žalitev. Da je ravno tako bilo slišati kakor, da zdaj na tem gospodarstvu niso delali dobro. Mislim, da so se trudili po vseh mogočih stvareh in da tudi gospodarsko ministrstvo se je trudilo v veliki meri to zadevo počrpati, zdaj pa rečemo, zdaj pa oni so bili nesposobni, zdaj jih bomo dali pa mi pod drugo službo. Jaz ne vem, sploh pa če iz tega sledi, da bodo iste osebe prišle. Jaz ne vem kaj si bomo za merila vzeli, da bomo merili kakšne zadeve bodo to speljane.
Rada bi nekaj opozorila. Ne vem, gospod Verbič, nisem zasledila ampak veliko srečujemo, ko imamo, Nova Slovenija, terenske obiske po Sloveniji, se srečujemo med drugim tudi z župani. In kaj nas opozarjajo? Opozarjajo nas na zamudo pri izplačevanju proračunskih sredstev iz kohezijske politike. Oni so imeli v svojem proračunu, občinskem, sredstva za oktober, november planirana, da bodo bila nakazana in so dobili obvestilo, da bodo sredstva nakazana v januarju. Kaj to pomeni enemu županu? Kaj to pomeni lokalni skupnosti? Da morajo ponovno proračune spreminjati. Oni so računali in so imeli svoje zadeve zapeljane na leto, potem pa vladna služba ali ministrstvo opozori, da bodo dobili te zadeve v naslednjem letu in potem za seboj potegne spet popravke proračuna, prenose in rebalanse. Mislim, da s tem obremenjujemo, s to birokracijo in nedoslednostjo, mene zanima, če se bo zdaj s to vladno službo bolj dosledno izvajalo, bolj dosledna izplačila, bolj dosledno seznam. Ne nazadnje pa predlagam, da se na tri mesece poroča. Ne vem ali je bil sklep odbora, jaz sem nadomestni član temu odboru, da bi nek sklep sprejeli, ki bomo zavezali službe, da bodo redno začele, ne vem, tromesečno poročati na tem odboru ali pa na kmetijstvu. Nekje bo treba začeti, da tudi mi poslanci bolj sledimo. Ne da pride enkrat na leto poročilo in rečemo, da se ni počrpalo v celoti.
Jaz bi samo opozorila nekaj drugega. Moj poslanec kolega Horvat je s Pomurja in da so ključni kadri dobri je tudi bilo napisano v prispevku pri črpanju evropskih sredstev ne smemo ponavljati dosedanjih izkušenj. Da bo treba projekte dejansko bolj oceniti, da se ne bo tako zgodilo kot pri pomurskem vodovodu katerega vrednost je bil ocenjena na trideset milijonov, v resnici pa njegova cena narasla na dvainštirideset milijonov in so se tako zarezala potem sredstva teh občinskih proračunov še na druga področja in potem niso mogli speljati zadev potem pa še zamik nakazila.
Jaz mislim, da tudi ta prenos se bojim, da ne bo kaj dosti prinesel. Tako kot sem že povedala če bodo isti kadri prišli, jaz bi rada tudi videla, ne vem, kje so bili ti kadri, ki bodo zdaj rešili Slovenijo, kje so bili do zdaj. Pa vse vlade že to ponavljajo.
Tako, da, ne morem se strinjati s širjenjem državne uprave. Hvala.
Hvala za vaše mnenje. Zdaj glede vašega predloga samo to, da pristojni odbor za poročanje o črpanju teh sredstev je Odbor za gospodarstvo, mi smo pa pristojni odbor za konfigurirati zakonodajo, glede državne uprave. Repliko na izvajanje gospe Ive Dimic ima mag. Katarina Hočevar.

Državljanska lista Gregorja Viranta (LGV)
Seveda se moram odzvati, ker sem bila očitno popolnoma narobe razumljena. V prvi točki moram ugotoviti, da je kolegica Dimičeva malo površno prebrala gradivo ker je iz gradiva jasno razvidno, da dokler ne bo oblikovana nova proračunska postavka se sredstva zagotavljajo v finančnem načrtu Ministrstva za finančni razvoj in tehnologijo.
Potem, ko je govorila o tem, da je to širjenje državen uprave, ni res, ker če bi poznala zakonodajo iz področja javnih uslužbence je jasno določeno, da ko se uslužbenec prenese iz ene v drugo službo zadrži isto plačo, isti naziv, to se pravi ne more biti govora o nobenih napredovanjih in pa tudi v okviru sprejetih vladnih sklepov in finančnih načrtov se ne sme zaposlovati oziroma ne smejo umeščati nova delovna mesta.
Kar se tiče, da je bilo iz moje razprave razvidno, da doslej uslužbenci niso dobro delali, seveda ni res. Ampak, tisti ki smo kdaj delali v uradništvu državne uprave dobro vemo, da lahko delaš dobro, se trudiš ampak nisi tako učinkovit, ker morajo tvoj dokument »požegnati« trije šefi ali pa so druge birokratske ovire in to je glavni namen kar želimo zdaj odpraviti. Če bodo ti uslužbenci zdaj neposredno pod vlado bo tudi ta delovni proces in pa vsi ti, bom reka včasih tudi neumnosti, ki jih je nekako potrebno v temu procesu papirologije dati skozi, krajši. In iz tega naslova sem želela povedati, da bodo najbrž ti uslužbenci, ki verjamem da delajo dobro, ker e ne bi imamo kljub vsemu tudi v zakonodaji institute, da to sankcioniramo da bodo pri delu bolj učinkoviti. In da bo tudi, bom rekla ta, pot izvedbe in pa vodenja, krajša. To sem želela povedati, tako da, najbrž sem bila pa narobe razumljena. Hvala lepa.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala. Besedo dajem gospodu Jožefu Jerovšku.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala lepa.
Poglejte, ko imamo na mizi ta predlog reorganizacije vladnih služb ali pa zdaj posebne vladne službe in ko poslušam te visoko leteče, včasih celo patetične besede kako bo zdaj pa vse v redu in učinkovito in kako strašno učinkovito službo bomo naenkrat dobili se sprašujem ali so eni dodatno plačani za to patetiko ali zakaj jo nekateri vladni poslanci zganjajo.
Vzroki so bistveno bolj prozaični. Jaz verjamem, da si vsi, tudi vladni poslanci želijo učinkovitost črpanja teh sredstev. Zaradi tega, ker to je denar in se ga potem deli pa ono pa je seveda pomembno kdo ga deli pa kako ga deli. Ampak vse več rok je v kontroli nad denarjem. In žal imamo sedaj že vemo, da za to vlado ni pomembno, da so pravi ljudje pa učinkoviti ljudje pa sposobni ljudje ampak je prevladalo tisto mnenje in tisti kriterij kadrovske politike, da so naši najbolj pomembni. In ravno na tem resorju kolikor beremo po časopisih je bilo to, da, ko je ena vladna poslanka pisala, »tista blond'na ni, jo je potrebno zamenjati«, je bilo ko se je nanašalo na državno sekretarko Kirbiševo, ki so jo potem po hitrem postopku zamenjali ampak javna tajna je, da je bila ta državna sekretarka zelo uspešna in sposobna. Ampak se jo je zamenjalo, ker je tukaj uporabljala profesionalne kriterije.
In zdaj, da bom malo pri teh prozaičnih razlogih zakaj se vladna služba ustanavlja in da ne bomo naivni, da se nobena plačan ne bo popravila pa nobena ocenitev. Najprej se bo to izvedlo po tem se bo pa seveda naredilo… Namreč koalicija to dela iz potrebe težav v koalicijskih odnosih pri koalicijski pogodbi. Gre za koalicijo aritmetiko, kako pri delitvi resorjev še nekaj nagraditi, da bo nekaj nekdo več dobil znotraj vladnih strank in da bo bolj zadovoljen. In seveda ni zastonj da odlašate z imenovanjem novega ministra na temu področju, to ni slučajno in tudi ta res »pomp in rom pom pom« s koalicijsko pogodbo. Ki je pravzaprav po osmih mesecih delati novo koalicijsko pogodbo, brez da se spremeni sestava koalicije je sramotno. To ste si samo v Sloveniji izmislili in to ta koalicija. Nič se ni spremenilo, iste stranke so notri razen, če javno priznate, da pred osmimi leti cela koalicija in ne gospa Bratuškova niso vedeli za kaj se gre, potem pa je potrebno novo koalicijsko pogodbo, verjetno pa res niste vedeli za kaj se gre pri vodenju države.
Zdaj drugi, tako po mojih informacijah, drugi izjemno močan razlog ali pa ključni razlog, da gre to na vladno službo pa izhaja iz tiste zloglasnega sestanka med vlado in mestno občino Ljubljana, kjer je bilo določenih cel kup stvari, kako bo mestna občina kohezijska sredstva prednostno koristila. In slišimo, da gospod Janković, ki seveda je dal to trdno zahtevo, da tam ni možna takšna kontrola, da mora priti bližje vladni službi kjer se njegovi ukazi izpolnjujejo bolj direktno in no, sedaj imamo na mizi to posledico.
Tako da, namesto, da bi se vsi zavedali, da je bilo tisto pravzaprav tisti sklepi, iz tistega sestanka večinoma protizakoniti, celo protiustavni se ta obstruirana/?/ Jankovićeva ustava za to koalicijo izvaja do potankosti. In seveda gre za kontrolo na denarjem, ni važno ali bo za državo 100 % uspešno, važno je da bo za naše župane uspešno, da se bo to tako prejudiciralo.
Argumentacija je približno enaka pred petnajstimi leti verjetno ali kdaj je bil minister Kopač minister, odgovoren za energetiko. In takrat si je izmislil, da je potrebno prenesti sedež elektrogospodarstva in Eles in Slovenske elektrarne v Ljubljano. In šel je celo tako daleč, seveda je bilo to del te centralizacije kako, ko je utemeljeval, je rekle da bo vsak teden dvakrat šel na sedež Elektro gospodarstva v Ljubljani, da v Mariboru pa to ne zmore. Mislim, to je enostavno rekel je pa to iz istega miljeja kot je sedanja koalicija.
Razumete, verjetno ni šel v naslednjih štirih letih niti dvakrat ampak tam je pa govoril, da bo dvakrat na teden in da bo to dosti bolj transparentno in tako. Ja, kaj imamo zdaj od transparentnosti? TEŠ 6 imamo od te transparentnosti posledično po nekaj letih. To so posledice. In tu je ravno tako, ne »farbajte« ljudstva, da bo zdaj boljše, nekega funkcionarja po vsej verjetnosti nesposobnega ali pa funkcionarko, boste povišali na ta način, še nekaj dodatnih delovnih mest boste naredili, to znate upravičiti pa sem in tja, tukaj ste mojstri, to jaz ne dvomim in to je temeljni razlog. Ampak, dejansko posledica uničujete državo vnaprej. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala.
No, jaz zdaj mislim, da nima ta zakon takšnih zarotniških intenc ampak dobro, vsak ima pravico do svojega mnenja. Zdaj, prijavljen je še gospod Mirko Brulc potem bom dal pa besedo predstavniku državnega sveta, gospodu Verbiču in pa na koncu še gospe sekretarki, da bo odgovorila tudi na nekatera vprašanja. Gospod Brulc.

Socialni demokrati (SD)
Hvala lepa. Kako imam jaz srečo, da jaz razpravljam za kolegom Jerovškom. Kako lahko živiš s polno teh insinuacij in tako dalje, saj imaš težko življenje…
No zdaj pa da grem… Poglejte, najprej bi rad povedal, dajmo nehati govoriti o tem kaj je naredil Janez Janša, kaj Borut Pahor in vse, to je lanski sneg. In ni se treba ne hvaliti, ne grajati, ker to ljudi enostavno ne zanima in ne prispeva nič k reševanju problemov, ki so danes pred nami. Pustite to zgodovino, ker so nas ljudje že naveličani.
Poglejte, jaz mislim da za vsako zadevo bi ta vlad morala res ekipirati ekipo, da bi stvar tekla tako kot želimo in kot bi morala teči. Pa naj dam za primer tudi samogradnjo elektrarn na spodnji Savi. Če bi določili tri ljudi, ki imajo neposredno odgovornost in so blizu vlade, da imajo ministre, ki so zadolženi za to da zadeva funkcionira, minister za kmetijsko okolje in tako dalje, gospodarstvo in podobno bi stvar stekla. Če je pa to nekje na ministrstvu tam leži, očitno je navada že takšna pa zdaj je že to od Janševe vlade pa od Pahorjeve vlade i tako dalje, se stvari ne premaknejo.
Zato bomo socialni demokrati podprli, da ta samostojna vladna služba zaživi, da pripelje v državo čim več evropskega denarja in da hitro servisira potrebe kohezijske politike. zato pravim čim prej in kot ste rekla tudi vi, jaz se strinjam, ne 1. marca ampak lahko tudi 15. februarja. Socialni demokrati bomo to spremembo zakona sprejeli. Hvala lepa.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala. Gospod Jernej Verbič.
Jernej Verbič
Hvala lepa. Saj bom kratek, na tri dele bom razdelil mojo repliko.
Naprej gospe Dimičevi, jaz upam, da gospa Dimic je dobro poslušala kaj sem govoril, predvsem upam, da si je prebrala tudi pozitivno mnenje komisije za državno ureditev in tiste pomisleke, ki so bili izraženi. Druga zadeva bi, jaz upam, da je dobro prisluhnila gospe Hočevarjevi, ko je govorila o ažurnosti in o birokratskih ovirah, da tega seveda bo dosti manj pri tej novi službi, kar verjamem seveda. Ker kot župan, tako kot moj bivši kolega gospod Brulc in kolega Zanoškar vemo kot župani kaj narediti kadar pride do takšne situacije da nimaš zadosti denarja, da čakaš denar iz države ampak po dvesto enajstih jih je tudi nekaj, ki verjetno zajema juho s preveliko žlico potem pride pa tudi do določenih težav.
Zaenkrat marsikdo si seveda pomaga na takšen ali drugačen način. Bilo je pa res tudi na komisiji, predvsem velja za vzhodni del Slovenije, župani ki imajo mnogo evropskega denarja v igri imajo potem težave pri izvajanju teh projektov in potem odvajanja oziroma prihod denarja nazaj. Hvala lepa.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala. Gospa mag. Renata Zatler.
Renata Zatler
Hvala.
Nekaj pomembnih točk; vlada je že 5. decembra v Državni zbor posredovala novelo zakona in trditve, da zamujamo so res mogoče upravičene vendar še večja zamuda nastaja zaradi tega, ker se zadeva ne sprejme prej oziroma je bil postopek malo podaljšan zaradi ponovnega odločanja o nujnosti postopka.
Nekaj razlogov še povem glede na razpravo, ki je bila prej podana; dejanska rešitev vključitve te kohezijske politike v okvir Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo se v praksi res ni pokazala kot najbolj ustrezna. In dejansko je ta organ v bistvu opravlja določene specifične naloge, koordinacije in nadzora nad ministrstvi. In ključni problem tukaj, ki seje v določenem delu pojavil tudi v odnosu na konflikt interesov, predvsem, ker se to odvija v enem ministrstvu oziroma Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo in vsekakor boljša rešitev, da se ta zadeva upravlja oziroma deluje v okviru vladne službe.
Posebej bi poudarila, da vlada išče ustreznejše rešitve, vsekakor pa nobena od rešitev neidealna če ob tem ne pomislimo, da je potrebno tudi v praksi izvajati zadeve, na način da bodo seveda učinkovitejše izvedeni postopki za črpanje evropskih sredstev. In tukaj bi posebej poudarila, da vlad še posebej dela na tem, da organ upravljanja ne bo moten pri izvajanju sedanjih nalog. Prenos bo izveden na način kjer bo najmanj trpel delovni proces, ker v prvi fazi sploh ni še predvidena selitev, lahko bodo še naprej opravljale te osebe naloge v istih prostorih, sam postopek organizacije pa izvajajo druge osebe. Tako da ocenjujemo, da večina ljudi lahko opravlja naloge in tako kot do sedaj vendar ne glede na vse bo sčasoma ta proces poenostavljen, bodo zadeve lahko tekle hitreje in to je tisti cilj, kateremu je potrebno najbolj slediti.
Dodatnih zaposlitev ne bo, tudi finančnih posledic ni predvidenih in tukaj to zatrjujemo in od tega ne odstopamo in je to zelo jasno tudi glede na stroge omejitve zaposlovanja v javnem sektorju in tukaj Vlada stroge zaveze sprejela in od tukaj ne odstopamo.
Kaj je še pomembno povedati, še enkrat, ta rešitev po mnenju vlade prinaša izboljšanje pogojev za črpanje evropskih sredstev vsekakor pa je potrebno potem še v praksi izvesti določene ukrepe. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa. Dve repliki, gospa Sonja Ramšak.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala lepa.
Spoštovana državna sekretarka, jaz vem da vi morate na takšen način zagovarjati zadevo ampak ravno to kar ste pa zdaj povedala, kar v uvodu niste povedala, da bodo lahko nekateri ostali še na istih prostorih, v istih stavbah in tako naprej… Vladna služba se bo formirala pa na samem sedežu Vlade, že to samo bo povzročalo določene težave. BI pa rekla, da bi bilo zelo pametno, če bi se lotili na vladi tudi tega, da bi javni uslužbenci, ki bodo delali na temu področju ali pa v tej vladni službi, ustrezno stimulirali in omogočili strokovnost, zato da bodo tudi pri svojem delu pomagali ljudem, ne pa tako kot je danes, ko nekateri pravijo, kličem in kličem in ne dobim nikogar. In, ko bodo javni uslužbenci nagrajeni po učinkovitosti, takrat bodo tudi uspešni in takrat bo tudi vlada in vsi mi uspešni pri črpanju teh sredstev. PO drugi strani pa je treba jasno določiti kdo bo odgovoren in kakšna je ta njegova odgovornost in kako bo odgovarjal v primeru, da bomo prišli spet čez eno leto s poročilom, da smo bili neuspešni pri črpanju teh kohezijskih sredstev. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala lepa. Podpredsednik, gospod Lisec replika in potem še Jožef Jerovšek.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Hvala.
No, jaz sem si v temu času še enkrat prebral vse prve štiri člene in moram reči, da bolj kot poslušam gospo državno sekretarko in bolj kot berem te predloge členov se mi zdi, da ta zakon sploh ni potreben. Državna sekretarka je rekla v bistvu nekaj v temu smislu, vse bo isto ampak bo veliko boljše. No to mi je, bom rekel, zelo zanimiva dikcija, tukaj pa beremo »Vlada Republike Slovenije sprejme akt o organizaciji in delovnem področju. Ustrezne javne uslužbence v premo dokumentaciji in prostora prevzame vladna služba, naloge in tako naprej. Ampak državna sekretarka je rekla vse bo isto in veliko boljše.
Jaz mislim, da prvo kot prvo veliko boljše kot bo, bom rekel pa ni važno ali spada pod Vlado ali pa pod ministrstvo, če potem uslužbenci dobijo šefa ki bo vedel zakaj je šef in bo vedel kaj dela in kaj morajo državni uslužbence delati.
Morda se navežem na eno od prejšnjih razprav, jaz mislim da je kolegica Katarina bila zelo verjetno vrhunska državna uslužbenka, na žalost, verjetno vsi državni uslužbenci njenim idealom in pa tudi njeni učinkovitosti ne sledijo. Kot drugo pa, če je zdaj tako nujno in bo zdaj vse isto in veliko boljše me pa zanima, gospa državna sekretarka, kje ste bili, tak vaše ministrstvo kot tudi pristojno ministrstvo, ki je trenutno brez ministra, Ministrstvo za gospodarstvo, ko ste predlagali rebalans proračuna za leto2013. Ko ste verjetno po vsej vsebini, kaj bo vlada sploh delala leta 2014, kaj bo vlada delala 2015, ste verjetno pa če ste vsaj malo razmišljali o tem, da bo zdaj nek poseben organ, prav pri predsednici vlade zakaj niste tam, bomo rekel, vsaj namignili nam. Tri mesece se zdaj že lovijo uslužbenci, še tri mesece se bodo lovili in »nikomu ništa« ampak verjetno bo vse boljše. Zelo zanima logika na katero pa osebno tudi zaradi poznavanja delovanja državnih služb ne pristajam.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala. Gospod Jožef Jerovšek.

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Meni se tudi porajajo še določena vprašanja, namreč meni je popolnoma jasno, da rabi predsednica vlade to za krpanje koalicijske aritmetike en močen resor, ki je obljubljen in me zanima zakaj pa niste rajši naredili spremembo Zakona o vladi in bi to povišali v Ministrstvo brez listnice. Res bi bilo bolj transparentno pa morda bi bilo zdaj glede na to iz česa je to izšlo in tako bi mislim da v ta zakon morali dodati še novi 5. člen pa sedanjega šestega pa bi se novi 5. člen glasil, da sedež te vladne službe je na Mestni občini Ljubljana.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala. No, mislim da ste dobila kar nekaj iztočnic, lahko še odgovorite. Potem bi pa te prvi tri člene zaključili pa bi šli potem k 4. členu. Izvolite, gospa državna sekretarka.
Gospa ___________
Hvala predsedujoči.
Včasih je morebiti bolje, da sem tiho ker potem odzovem preveč debat na svoji desni strani tokrat. Ampak bi rada bila še enkrat bi ponovila tisti del, ker sem posebej poudarila, da se bodo vsebinske naloge, ki so povezane z delom tega organa opravljale nemoteno naprej. Ker samo želim poudariti, da si večina nas predvsem ne želi, da bi se delo tega organa ustavilo. zato sem posebej to poudarila je pa namen jasno opredeliti odgovornosti posameznih organov brez tega problema konflikta interesov. Se pravi pristojnosti, odgovornosti v odnosu na upravljanje sredstev črpanja evropskih sredstev. Seveda zato sem rekla, da enostavno si ne moremo privoščiti, da bi šla zadeva na način, da bi se pol leta ukvarjali vsi samo z organizacijo ne pa z vsebino in to želim posebej poudariti.
Glede tega, kdaj to zadevo dajem naprej se moram strinjati, da bi lahko bilo to bolje da bi to naredili lani septembra, avgusta in vsekakor situacija ni zdaj najboljša ampak še vedno pravočasno za to, da se uspešno počrpajo evropska sredstva v finančni perspektivi 2007 pa seveda do 2015, ker imamo še to čas. tako da je podlaga organizacijska podlaga za zagotovljeno večjo preglednost in učinkovitost ter odzivnost organa. Hvala.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija (LZJ-PS)
Hvala za vaše pojasnilo in zagotovilo obenem.
Lahko preidemo, upam da lahko pridemo na 4. člen in amandma k temu členu. Želi kdo razpravljati? Če ne želi potem moram ta amandma dati na glasovanje. Zaključujem razpravo o 4. členu. Glasujemo o amandmaju k 4. členu.
Glasujemo, kdo je za? (9 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je bil amandma sprejet.
In potem nam ostaja samo še 5., tehnični člen. Mislim da na to verjetno ni razprave, ker to gre samo za objavo v uradnem listu. Zato predlagam, da preidemo na glasovanje o vseh členih skupaj. Želi pred glasovanjem kdo obrazložiti svoj glas? Ne želi.
Torej, glasujemo, kdo je za? (9 članov.) Je kdo proti? (3 člani.)
Ugotavljam da so vsi členi sprejeti.
S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu. Sprejeti amandma bo vključen v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora. Prelagam, da sam predstavim na Državnem zboru tako da s tem zaključujem to točko dnevnega reda in današnjo sejo odbora. In vam želim še nadaljnje uspešno delo tekom današnjega dneva.
Seja je bila zaključena 31. januarja 2014 ob 9.41.